Fysisk og psykisk vold

Fysisk og psykisk vold

19. april 2021

For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om psykisk og fysisk vold er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold. Roskilde Kommune tager afsæt i de definitioner, som anvendes af Socialstyrelsen.

Fysisk vold i nære relationer er en handling eller hændelse, hvor forælderen, den primære omsorgsgiver eller en fagperson eller frivillige, i hvis varetægt barnet er overladt, smerter eller skader barnet, og krænker det integritet fysisk eller psykisk. Volden kan komme til udtryk ved handlinger som fx at slå, sparke, ruske, bide, kvæle, skolde, brænde eller forgifte barnet. Volden kan være en intenderet handling eller ske i affekt. Der kan være tale om enkeltstående handling eller gentagne episoder. Fysisk vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet, og bringer dets udvikling og sundhed i fare.

Psykisk vold i nære relationer er et gentagent mønster af handlinger eller hændelser, hvori forælderen eller den primære omsorgsgiver formidler til barnet, at det fx er værdiløst, mislykket, utilstrækkeligt, uelsket eller uønsket. Psykisk vold kan komme til udtryk gennem verbale og ikke verbale handlinger, der afviser og nedgør barnet, der udnytter og opfordrer til asocial adfærd, der truer og skræmmer det, eller ved at isolere barnet, så det frarøves muligheden for at få sit behov for samspil med andre opfyldt. Den psykiske vold kan være begået af personer i barnets hjem eller af fagpersoner eller frivillige, i hvis varetægt barnet befinder sig. Psykisk vold er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet, og bringer det udvikling og sundhed i fare.

Tegn på fysisk og psykisk vold

I det nedenstående finder du en liste over mulige tegn på fysisk og psykisk vold. Vær opmærksom på, at der ikke findes entydige tegn og signaler på, at et barn har været udsat for vold.

 • Mærker efter slag
 • Brandmærker
 • Sår på kroppen
 • Mærker efter kvælningsforsøg
 • Knoglebrud
 • Shaken baby syndrom
 • Hyppige skadestuebesøg
 • Psykosomatiske klager
 • Søvnvanskeligheder
 • Overreaktion på pludselige bevægelser og lyde
 • Vanskeligheder med kropslig kontakt/berøring
 • Tristhed
 • Indadvendthed
 • Ensomhedsfølelse/føler sig anderledes
 • Isolation
 • Utryg tilknytning
 • Mistillid til voksne
 • Dissociation (opdeling af krop og psyke)
 • Lav selvfølelse
 • Hjælpeløshed, magtesløshed
 • Skyldfølelse/skamfølelse
 • Depression
 • Angst
 • Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt
 • Vanskeligheder med at håndtere konflikter og affekter
 • Udadreagerende/aggressiv
 • Indadreagerende/trækker sig fra sociale relationer
 • Påklædning – skjuler blå mærker
 • Overtilpassethed/”Små voksne”
 • Koncentrationsvanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Vanskeligheder med impulskontrol
 • Vanskeligheder med at regulere følelser
 • Tab af kompetencer
 • Hyperaktivitet/hypersensitivitet
 • Selvdestruktiv adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Udvikling af beskyttelesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf

Samlet oversigt over tegn på fysisk og psykisk vold

Roskildemodellen/Tegn på overgreb /Fysisk og psykisk vold